بازدید مشاور ویژه رئیس جمهور از مجموعه فیروز | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi