بازدید نماینده سفارت ژاپن از شرکت گروه بهداشتی فیروز | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi