شرکت فیروز علاوه بر کار آفرینی عشق و امید را در بین معلولین زنده کرده است | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi