پیام مدیر عامل گروه بهداشتی فیروز و کانون معلولین توانا | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi