اشتغالزایی شرکت فیروز می‌تواند الگوی بخش صنعت باشد | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi