بازدید معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مجموعه گروه بهداشتی فیروز | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi