حمایت از اجرای طرح توسعه صنعتی را در اولویت قرار می دهیم | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi