سفیر استرالیا در فیروز: داستان موفقیت فیروز را به گوش مردم کشورم خواهم رساند | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi