مادران، عامل اصلی ایجاد امید، انگیزه و موفقیت در فرزندان دارای معلولیت هستند. | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi