متن سخنرانی سید محمد موسوی در آئین پاسداشت جهاد اشتغال | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi