معلولان بهترین مشاور و ایده پرداز برای تصمیم گیری و برنامه ریزی مدیران هستند | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi