نگرش بنیانگذار کانون توانا نسبت به معلولیت قابل ارائه درعرصه های بین المللی است | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi