بازدید استاندار قزوین از شرکت گروه بهداشتی فیروز | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi