شکایت خود از سیاست های آمریکا علیه معلولان ایران را به مجامع بین المللی ارائه می دهیم | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi