گزارش تصویری از حضور رییس جمهور در گروه بهداشتی فیروز | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi