گروه تولیدی فیروز به‌عنوان واحد نمونه استانی انتخاب شد | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi