رئیس‌جمهور در کارخانه فیروز: کارگران دارای معلولیت مجاهدان راه خدا هستند | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi