راه خدا از میان خلق می گذرد.. | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi