برگزاری مراسم روز جهانی زن در کانون معلولین توانا | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi