راه خدا از میان خلق می گذرد/روش ما سرمایه‌داری الهی است | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi