نگاهی به حضور جناب آقای موسوی در کنفرانس” نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افراد دارای معلولیت” در دهلی نو | سید محمد موسوی | seyedmohmadmousavi